Відокремлений структурний підрозділ «Морський фаховий коледж Херсонської державної морської академії» є структурним підрозділом Херсонської державної морської академії, підпорядкованої Міністерству освіти і науки України.

Форма власності – державна.

Адреса:

Юридична: 73003, Херсон, проспект Незалежності, 14/1.

Поштова: 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 99

E-mail: maritime_college@ukr.net

Веб-сайт: http://kmc.ks.ua

Начальник коледжу: Гусєв Віктор Миколайович, кандидат технічних наук, професор, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Юридичною підставою для надання освітніх послуг у коледжі є ліцензія Міністерства освіти і науки України.

Морський фаховий коледж будує свою діяльність на підставі законодавства України, зокрема, законодавчих та нормативних актів про освіту, а також відповідно до Статуту ХДМА,  «Положення про «Відокремлений структурний підрозділ «Морський фаховий коледж Херсонської державної морської академії».

На 11 циклових комісіях Морського фахового коледжу працюють 105  штатних педагогічних працівників, серед яких відмінники відмінники освіти України, заслужені тренери, кавалери нагрудного знаку МОН України А.С. Макаренко, почесні працівники морської галузі, кавалери нагрудного знаку Міністерства освіти УРСР «За відмінні успіхи у середній спеціальній освіті», кандидати наук, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти, магістри.

Підготовка фахівців у Морському фаховому коледжі здійснюється за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра. Загальна кількість здобувачів освіти, які навчаються у Морському фаховому коледжі за спеціальностями, освітньо-професійними програмами та формами навчання:

з/п

Шифр і назва галузі знань та спеціальності Форми навчання
Денна Заочна
1 13 «Механічна інженерія»
131 «Прикладна механіка»
– освітньо-професійна програма «Зварювальне виробництво» 26
135 «Суднобудування»
– освітньо-професійна програма «Суднокорпусобудування» 7
– освітньо-професійна програма «Монтаж і проектування  суднових машин і механізмів» 17
– освітньо-професійна програма «Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання» 19
2 27 «Транспорт»
271 «Морський та внутрішній водний транспорт»
– освітньо-професійна програма «Судноводіння на морських шляхах» 461 56
– освітньо-професійна програма «Експлуатація суднових енергетичних установок» 286 52
– освітньо-професійна програма «Експлуатація електрообладнання і автоматики суден» 187 16
Всього 1003 124

Види діяльності, що потребують попереднього отримання ліцензії (дозволу), здійснюються Морським фаховим коледжем після отримання такої ліцензії.

Загальна характеристика Морського фахового коледжу наведена в таблиці:

№ з/п Показники діяльності Кількісні

параметри

1 Сукупний ліцензійний обсяг прийому здобувачів освіти 1175
Фаховий молодший бакалавр
–      денна 725
–      заочна 450
2 Кількість здобувачів освіти, курсантів, слухачів разом: 1879
у т.ч. за формами навчання:
– денна 1003
– вечірня
– заочна 124
3 Кількість навчальних груп 44
4 Кількість освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фахівців, разом: 8
у т.ч. за освітніми рівнями:
– фаховий молодший бакалавр 8
5 Кількість циклових (предметних) комісій,

разом:

11
з них випускових: 4
6 Кількість відділень, разом: 4
7 Загальні / навчальні площі будівель (кв.м), з них: 59127,7/ 15778,5
– власні 59127,7/ 15778,5
– орендовані
8 Площі, які здаються навчальним закладом в
оренду (кв.м)
9 Інше

Напрямами діяльності Морського фахового коледжу є:

 • підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»;
 • освітня, культурно-виховна, методична;
 • здійснення зовнішніх зв’язків з підприємствами міста і області.

Структурні підрозділи Морського фахового коледжу створені відповідно до законодавства та головних завдань його діяльності, функціонують згідно з окремими положеннями, затвердженими ректором.

Структурними підрозділами коледжу є:

 • відділення;
 • циклові (предметні) комісії;
 • адміністративні та господарські підрозділи;
 • підрозділи, що забезпечують освітній процес.

Освітній процес забезпечений:

 • навчальними кабінетами та навчальними лабораторіями;
 • навчально-виробничими майстернями;
 • спортивно-оздоровчим комплексом;
 • бібліотеками з читальними залами;
 • методичними кабінетами;
 • комплексом громадського харчування;
 • актовими залами.

З метою забезпечення права і можливості здобувачів освіти самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів, а також брати участь в управлінні закладом освіти діє студентське самоврядування.

Студентське самоврядування керується чинним законодавством України, статутом закладу освіти, Положенням про студентське самоврядування, та іншими актами, прийнятими відповідно до нього.

У закладі освіти діють такі органи студентського самоврядування:

– конференція здобувачів освіти академії та її структурних підрозділів;

– студентська рада ХДМА та її структурних підрозділів;

– студентські ради екіпажу та гуртожитків;

– органи студентського самоврядування на рівнях відділення, курсу, академічної групи.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів здобувачів освіти у Херсонській державній морській академії та її структурних підрозділах, приймає участь в управлінні академією.

За погодженням зі студентською радою приймаються рішення про:

– відрахування осіб, які навчаються у Херсонській державній морській академії та її структурних підрозділах, їх поновлення на навчання;

– переведення осіб, які навчаються у закладі освіти за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням та навпаки;

– призначення академічних стипендій;

– поселення осіб, які навчаються у закладі освіти, в екіпаж і гуртожиток, виселення з екіпажу та гуртожитку;

 • обрання кандидатур на призначення міських, обласних академічних стипендій та академічних і соціальних стипендій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Президента України;

– організацію проживання в екіпажі і студентських гуртожитках осіб, які навчаються у ХДМА та її структурних підрозділах.

Системна плідна робота науково-педагогічного колективу ХДМА і педагогічного колективу Морського фахового коледжу та рівень наявної навчальної бази забезпечують виконання освітньо-професійної програми підготовки конкурентноспроможних фахівців на національному й міжнародному ринках праці.