Циклова комісія електромеханічних дисциплін

Мета циклової комісії електромеханічних дисциплін – підготовка здобувачів освіти відповідно до стандартів освіти; формування у них професійних компетентностей майбутнього електромеханіка, інтегрованих особистісних якостей, що включають володіння професійними знаннями та вміннями та здатністю до самоосвіти і творчості, які дозволяють людині використовувати свій потенціал для виконання успішної професійної діяльності в галузі електротехніки; впровадження новітніх, високоефективних методів навчання, що забезпечують єдність теоретичної та практичної підготовки для формування конкурентоздатного фахівця на ринку праці.

Завдання циклової комісії електромеханічних дисциплін:

– забезпечувати виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;

– підвищувати рівень методичного забезпечення навчальних дисциплін, що використовуються для очних та дистанційних курсів у електронному середовищі MOODLE;

– вдосконалювати освітній процес шляхом використання перспективних форм і методів підготовки фахових молодших бакалаврів на рівні сучасних вимог підприємців-роботодавців;

– впроваджувати методики різноманітних форм контролю знань і вмінь як одного з найважливіших елементів освітнього процесу;

– розвивати творчу активність та зацікавленість здобувачів освіти під час вивчення дисциплін циклу професійної підготовки;

– стимулювати здобувачів освіти до самостійної роботи, активізуючи їх пізнавальну діяльність;

– виховувати у здобувачів освіти дисциплінованість, організаційні навички та відповідальне ставлення до виконання фахових обов’язків.

Робота та досягнення:

З метою підвищення фахового рівня циклова комісія електромеханічних дисциплін займається дослідницькою роботою. Викладачі комісії розповсюджують свій досвід, приймаючи участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів електротехнічних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Херсонської області.

Викладачі разом зі здобувачами освіти беруть участь у виховних заходах коледжу і проводять виховні години, бесіди, батьківські збори, екскурсії на ТОВ «Смарт-Мерітам Груп», тиждень літератури електротехнічних дисциплін, конкурси «Кращий за професією».

Викладачі комісії беруть участь у Всеукраїнських науково-практичних конференцій, є науковими керівниками здобувачів освіти. Традиційними є підготовка молоді до участі у олімпіаді «Електротехніка» серед студентів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області, де студенти займають призові місця. Показником ефективності такої роботи є публікації в наукових і фахових виданнях.

Переглянути
Здрок Олена Владиславівна

Голова циклової комісії електромеханічних дисциплін, викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст, у 2006 році закінчила Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”, здобула кваліфікацію інженер-електромеханік; у 2018 р. закінчила Херсонський національний технічний університет, здобула ступінь вищої освіти – магістр за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». У коледжі працює з 2018 року. Викладає дисципліни: «Автоматизація технічних засобів суден», «Суднові електричні машини», «Основи автоматики та автоматизація суднових енергетичних установок», «Основи автоматизації та регулювання суднових енергетичних установок».

Постійно працює над розробкою та удосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін. Створила електронні курси дисциплін на платформі Moodle. Викладач працює над розвитком професійної компетентності здобувачів освіти за допомогою використання на навчальних заняттях інтелект-карт. Займається розвитком творчо обдарованої молоді. Брала участь в семінарі та роботі обласного методичного об’єднання викладачів електротехнічних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Херсонської області. Має друковані праці. Нагороди: Грамота від компанії «Marlow Navigation Ukraine», 2020р.

Заікіна Ірина Григорівна

Викладач електромеханічних дисциплін, спеціаліст 2 категорії, у 2003 році закінчила Український державний морський технічний університет ім. адм. С.О. Макарова за спеціальністю “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”, здобула кваліфікаціюінженер-електрик. У коледжі працює з 2003 року. Викладає дисципліни:«Суднові автоматизовані електроприводи», «Охорона праці в галузі та охоронні заходи на судні».
Кваліфікований спеціаліст. З метою вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін в 2020 р.пройшла підвищення кваліфікації в центрі професійного розвитку викладача Наукового парку Херсонської державної морської академії «Інновацій морської індустрії» за темою «Розробка електронного курсу з дисципліни на базі LMS Moodle з використанням інструментів та сервісів електронного навчання». Розробила комплекс навчально-методичного забезпечення з дисциплін: «Суднові автоматизовані електроприводи», «Охорона праці в галузі та охоронні заходи на судні». Контенти дисциплін у повному обсязі занесено до навчальних курсів у системі Moodle.
Нагороджена грамотою ректора ХДМА, 2018 р.

Корж Анатолій Карпович

Викладач електромеханічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, «викладач-методист», у1971 році закінчив Херсонське морське училище за спеціальністю «Експлуатація суднового електрообладнання», здобув кваліфікаціютехнік-електромеханік; у 1989 році закінчивХерсонський педагогічний інститут, здобув кваліфікаціювчитель електротехнічних дисциплін; у 1996 році закінчивХерсонський індустріальний інститут, здобув кваліфікаціюекономіст. У коледжі працює з 2008 року. Викладає дисципліни: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Експлуатація і ремонт електрообладнання та засобів автоматики», «Автоматизовані гребні електричні установки».

Працює над оновленням навчально-методичного забезпечення дисциплін та має електронні курси на платформі Moodle. Для розвитку самостійного мислення курсантів та активізації їх пізнавальної діяльності викладач вводить в освітній процес творчо-відтворюючі методи. Здійснює керівництво науково-дослідницькою роботою здобувачів освіти, якіберуть участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції. Береучасть у науково-практичних конференціях.

Нагороди: Нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2019 р.; Почесна грамота міністерства освіти і науки України, 2007р.