Відділення загальноосвітньої підготовки Морського фахового коледжу ХДМА засновано в 1999 році. Після вступу до Морського фахового коледжу на базі 9 класу здобувачі освіти спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, освітніх програм «Судноводіння на морських шляхах», «Експлуатація суднових енергетичних установок» та «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден», I курс навчаються на відділенні загальноосвітньої підготовки.

Освітній процес на відділенні забезпечують 42 викладача загальноосвітніх дисциплін вищої та першої категорії. Постійно проводиться  стабільна та цілеспрямована робота з підвищення кваліфікації викладачів, які навчаються на курсах підвищення кваліфікації.

Освітня діяльність на відділенні, відповідно до чинного законодавства, спрямована на:

 • впровадження компетентнісного та комунікативного підходів у викладанні іноземної мови;
 • розвиток комунікативної компетентності, формування мовленнєвих навичок курсантів згідно з вимогами комунікативної методики у рамках компетентнісного підходу;
 • удосконалення мовленнєвої діяльності здобувачів освіти на комунікативній основі, формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, розвиток творчих здібностей здобувачів освіти.
 • розвиток у здобувачів освіти логічного та алгоритмічного мислення, формування математичної, науково-природничої  компетентностей;
 • розвиток особистості здобувачів освіти відповідно до їх потреб, інтересів і нахилів;
 •  формування у здобувачів освіти світоглядної культури, логічного мислення, економіко-правової свідомості, умінь і навичок самостійного здобування знань, здатності до самоорганізації та саморозвитку, високих моральних якостей, соціальної активності та громадянської відповідальності;
 • впровадження сучасних наукових і спортивних тенденцій у формування здорового способу життя молоді та формування у здобувачів освіти основ теоретичних знань, практичних і методичних здібностей з фізичного виховання, набуття здобувачами освіти досвіду в застосуванні здобутих цінностей впродовж життя в особистій, навчальній, професійній діяльності, в побуті та сім’ї.

Відділення загальноосвітньої підготовки приділяє велику увагу використанню інформаційно-комунікаційних технологій, інтернет-платформи дистанційного навчання LMS MOODLE у навчальному процесі, що сприяє підвищенню рівня надання освітніх послуг в умовах інформатизації суспільства з урахуванням світових вимог і стандартів. Лекційні, практичні заняття та лабораторні роботи проводяться з використанням сучасних мультимедійних засобів. Це, у свою чергу, інтерактивність, інтенсифікацію процесу навчання, активний зворотній зв’язок, якісне представлення текстової та аудіо-візуальної інформації, що впливає на підвищення рівня якості та ефективності навчання та відповідає очікуванням і запитам сучасної студентської молоді.

Виховна робота на відділенні займає провідне місце серед всіх інших не менш важливих напрямів роботи педагогічного колективу. Головною метою коледжу є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті. Навчити курсантів усвідомлювати свою відповідальність перед колективом, викладачами, батьками – основне завдання виховної роботи відділення. Виховний процес в коледжі органічно переплітається з навчанням курсантів.

Колектив відділення підвищує результативність виховання шляхом вдосконалення традиційних форм роботи, пошуку нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій.

Основним напрямом виховної роботи є громадянське виховання. Під час занять, а також в позааудиторній роботі педагоги ставлять за мету сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства.В групах проводяться бесіди: «Україна – єдина країна»; «Конституція України – основний закон нашої держави»; «Жити за законами держави»; «Імена і символи держави»; «Держава та особа»; «Громадянином бути ти зобов’язаний».

Патріотичне виховання продовжується і в повсякденній роботі. Коледж має власну символіку — герб і прапор, курсанти носять морську форму, кожного ранку відбувається шикування відділення та підйом державного прапора України. Це виховує у молоді почуття гордості за свою альма-матір.

Правове виховання і профілактика правопорушень є важливим напрямом роботи колективу. Формуванню правової культури сприяють проведення таких бесід: “Проступок і злочин”; “Про шкоду куріння і алкоголізму”; “Правова держава і права та обов’язки законослухняної людини”.

Виховуючи у курсантів трудові навички, позитивне ставлення до праці як єдиного засобу забезпечення гідного існування і морального задоволення, викладачі залучають курсантів до суспільно корисної праці у різних її формах: упорядкування прилеглої території, несення чергово-вахтової служби по коледжу тощо. Проводяться лекції та бесіди, починаючи з першого місяця навчання: ” Моряк – твоя майбутня професія “, ” Морські традиції “, “Що зробив ти для коледжу?”; любов до обраної майбутньої спеціальності пробуджують екскурсії до музеїв та виставок.

З метою запобігання скоєння злочинів і правопорушень класними керівниками, фахівцями II категорії та завідуючим відділенням чітко контролюються відвідування курсантами навчальних занять і з’ясовуються причини їх пропусків, вчасно до відома батьків доводяться випадки про порушення курсантами дисципліни та про стан успішності курсантів по навчальним предметам.

Поряд з іншими напрямками виховної роботи ведеться не менш значима робота з батьками. На відділенні регулярно проводяться батьківські збори, а також педагогічний колектив співпрацює з батьківськими комітетами навчальних груп.

Слід підкреслити, що головним організатором виховної роботи в групі, першим вихователем, консультантом, наставником є класний керівник, який спрямовує навчально-виховний процес, співпрацює з курсантами та їх батьками, викладачами, організовує і проводить позаурочну та                     культурно-масову роботу. За кожною навчальною групою закріплений класний керівник. Особлива увага приділяється  адаптації курсантів нового набору,вивчаються індивідуальні особливості кожного курсанта,здійснюється формування активів навчальних груп.

Організаційно-виховна робота з курсантами класних керівників груп включає такі форми:

 • Проведення класних годин. Актуальність їх тематики.
 • Індивідуальна робота з курсантами і її ефективність та результативність.
 • Роль студентського колективу в підготовці колективних творчих справ. Допомога в їх проведенні.
 • Допомога курсантам в фізично-оздоровчій роботі.
 • Дослідницька діяльність курсантів, організація екскурсій..
 • Ведення навчально-виховної документації

Складовою частиною виховної роботи на відділенні є студентське самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення курсантів до громадської діяльності. Курсанти відділення приймають активну участь у засіданнях студентської ради коледжу, а також в організації та проведенні дня самоврядування.