Циклова комісія дисциплін інформатики, інженерної та комп`ютерної графіки

Основна мета циклової комісії — розвиток предметної компетентності, формування у здобувачів освіти ключових компетентностей, умінь, сприймати інформацію та використовувати засвоєний матеріал за нових умов, вирішувати складні проблеми та задачі, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, інтегрувати й систематизувати інформацію, відрізняти незначні відмінності, досконало аналізувати ситуацію, передбачати наслідки, оцінювати процес і результати, міркувати, будувати гіпотези, застосовувати ідеї на практиці, узагальнювати та робити висновки.

Завдання комісії:

  • удосконалювати навчально-методичне забезпечення дисциплін, зміст і структуру занять, форм та методів навчання з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;
  • розробляти сучасні педагогічні технології особистісно-орієнтованого навчання та їх впровадження у навчально-виховний процес;
  • втілювати використання інноваційних технологій навчання;
  • організовувати дослідницьку та  проєктну діяльність здобувачів освіти;
  • вивчати і розповсюджувати передовий досвід;
  • організовувати самоосвіту викладачів — навчання впродовж життя та підвищення їх професійного рівня.

Робота та досягнення

  • Викладачі циклової комісії працюють над науково-методичною проблемою змішаного та дистанційного навчання в реаліях сьогодення.
  • Викладачі комісії беруть активну участь у науково-практичних конференціях. Розповсюджують свій досвід, приймаючи участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних технологій та інженерної та комп’ютерної графіки закладів фахової передвищої освіти Херсонської області.
  • Викладачі постійно працюють над наповненням контентом своїх курсів на сайті електронного навчання Moodlе.

Кожного року викладачі комісії організовують конкурс серед здобувачів освіти коледжу на «Кращий альбом графічних робіт року» та конкурси проєктів серед курсантів перших курсів. Також викладачі комісії працюють з обдарованими студентами та курсантами і заохочують їх до участі в обласних олімпіадах.

Переглянути
Левківська Ольга Олегівна

Голова циклової комісії дисциплін інформатики, інженерної та комп`ютерної графіки, викладач загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст вищої категорії. У 2000 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики», здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики. У коледжі працює з 2003 року. Викладає дисципліни: «Інформатика», «Інформаційні технології». У грудні 2019 року організувала та провела засідання обласного методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних технологій, інженерної та комп’ютерної графіки закладів фахової передвищої освіти на базі Морського коледжу Херсонської державної морської академії. Розробила комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін. Контент дисциплін в повному обсязі занесено до системи Moodle. Обмінюється досвідом з колегами, публікується в матеріалах наукових конференцій та інших виданнях. Залучає курсантів до проєктної та дослідницької роботи. Про результати досліджень курсанти доповідають на всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях, публікують статті в збірниках до конференцій. Нагороди: Грамота від компанії «Marlow Navigation Ukraine», 2019 р.

Бірюкова Юлія Миколаївна

Викладач загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст другої категорії, у 2016 році закінчила Херсонський державний університет на факультеті фізики, математики та інформатики за спеціальністю «Математика» з правом викладання інформатики, здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр». У коледжі працює з 2016 року. Викладає дисципліни: Інформатика, Основи інформаційних технологій і програмування, Технічні розрахунки на ПЕОМ, Інформатика та ОТ.

Розробила навчальний комплекс дисциплін, які викладає. Активно працює над оновленням контенту своїх курсів на сайті електронного навчання Moodlе. У своїй педагогічній діяльності приділяє увагу впровадженню компетентнісного підходу в процес викладання інформатики. Постійно збагачує свій педагогічний досвід, вивчає новітні педагогічні технології та цікавиться розвитком інформаційно-комунікаційних технологій.

Нагороди: Грамота від компанії «Marlow Navigation Ukraine», 2020р.

Онишко Дмитро Миколайович

Викладач загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст другої категорії, у 2012 році закінчив Херсонський національний технічний університет за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів», здобув кваліфікацію інженера з автоматизації технологічних процесів; у 2018 закінчив Херсонську державну морську академію за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», здобув кваліфікацію штурмана. У коледжі працюю з 2012 року. Викладає дисципліну «Інформаційні технології».

Кваліфікований спеціаліст. Використовує індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти за рахунок завдань різного рівня складності; формує у них навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці. Впроваджує інформаційно-комунікативні технології навчання. Брав участь в семінарі в on-line режимі на платформі ZOOM Херсонської державної морської академії.

Нагороди: Грамота від компанії «Marlow Navigation Ukraine», 2020 р.

Подобєда Володимир Вікторович

Завідувач лабораторії, викладач технічних дисциплін, спеціаліст другої категорії, у 2007 році закінчив Херсонський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», здобув кваліфікацію спеціаліста з основ інформаційних технологій; у 2017 році закінчив Херсонську державну морську академію за спеціальністю «Річковий та морський транспорт», здобув кваліфікацію штурмана. У коледжі працюю з 2009 року. Викладає дисципліну «Інформаційні технології».

Використовує індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти за рахунок завдань різного рівня складності; формує у них навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці. Впроваджує інформаційно-комунікативні технології навчання. Має друковані праці. Нагороди: Грамота від компанії «Marlow Navigation Ukraine», 2020 р.

Полегонько Наталя Володимирівна

Викладач загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст вищої категорії, у 1996 році закінчила Херсонський індустріальний інститут за спеціальністю програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем, здобула кваліфікацію інженер-програміст. У коледжі працює з 2019 року. Викладає дисципліну «Інформатика».

Створила сучасний курс навчальної дисципліни на платформі Moodle. Брала участь у Інтернет-конференції; у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції. Розміщує свої методичні матеріали для викладачів в онлайн бібліотеці «Всеосвіта».

Нагороди: Подяка від проєкту «Всеосвіта» за вагомий внесок у розвиток онлайн бібліотеки методичних матеріалів для вчителів.

Самохіна Тетяна Федорівна

Викладач креслення, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, у 1977 році закінчила Комунарський гірничо-металургійний інститут за спеціальністю «Машинобудування», здобула кваліфікацію «Інженер-викладач машинобудівних дисциплін». У коледжі працює з 1977 року. Викладає дисципліни: «Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Спеціальне креслення, інженерна та комп’ютерна графіка», «Креслення, інженерна графіка», «Креслення та нарисна геометрія», «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка».

Розробила навчально-методичні комплекси до дисциплін, що викладає. Займається створенням методичних посібників для поглибленого вивчення окремих ключових тем дисциплін. Створила електронний навчальний курс дисциплін на платформі Мооdle. Проводить щорічний конкурс серед здобувачів освіти на «Кращий альбом графічних робіт року». Підготувала студента до участі в обласній Олімпіаді з інженерної та комп’ютерної графіки (секція «Машинобудівне креслення»).

Нагороди: Грамоти ректора ХДМА, 2017 р.; Сертифікат учасника відкритого обласного засідання методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних технологій (секція інженерної та комп’ютерної графіки) закладів освіти I – II р. а., 2019 р.