Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін

Основна мета циклової комісії – методичне забезпечення виконання освітніх програм, навчальних планів та робочих навчальних програм навчальних дисциплін, що формують у здобувачів фахової передвищої освіти основні компетенції у природничих науках і технологіях, базових знаннях фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін, та формування вмінь використовувати базові знання з фізики, математики, технічної механіки, гідромеханіки, термодинаміки та матеріалознавства для вирішення практичних задач професійного характеру. Також метою роботи викладачів циклової комісії є формування та розвиток у здобувачів освіти технічного мислення для подальшого застосування цих знань при вивченні фахових спеціальних дисциплін, пов’язаних з будовою і роботою устроїв, що використовуються в морській галузі.

Завдання циклової комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед МФК ХДМА, і здійснюється за такими напрямами:

  • розробка, обговорення, затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін та удосконалення організації освітнього процесу, спрямованого на забезпечення якісної підготовки фахівців;
  • розробка методики викладання навчальних дисциплін та застосування інноваційних технологій в освітньому процесі на базівивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів тасприяння підвищенню їх кваліфікації;
  • підготовка, розгляд і обговорення тематики курсових та дипломних проєктів, матеріалів для проведення підсумкового контролю, семестрових екзаменів, заліків та атестації здобувачів освіти, моніторинг знань, вмінь, навичок та здобутих компетентностей;
  • спрямування діяльності на формування особистості курсанта, студента, його наукового світогляду, розвитку здібностей і обдаровань під час занять та шляхом сприяння участі курсантів і студентів у олімпіадах, конкурсах за спеціальністю.

Циклова комісія активно працює над впровадженням компетентністного підходу в сфері навчання для підвищення конкурентоспроможності випускників коледжу на ринку праці. Проводиться робота із обдарованою молоддю, організовуються екскурсії на підприємства міста, здобувачі освіти беруть участь у обласних та регіональних олімпіадах, залучаються до конкурсів на кращий курсовий проєкт. Викладачі циклової комісії беруть участь у науково-практичних конференціях Херсонської державної морської академії.

Переглянути
Білов Єгор Юрійович

Голова циклової комісії загальнотехнічних дисциплін, викладач загальнотехнічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії. У 1986 році закінчив Ачинське військове авіаційне технічне училище за спеціальністю авіаційне приладне обладнання, здобув кваліфікацію технік-електрик; у 1998 році закінчив Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю трудове навчання, здобув кваліфікацію вчитель трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності, механізації сільського господарства; у 2014 році закінчив Херсонську державну морську академію за напрямом підготовки «Морський та річковий транспорт», здобув кваліфікацію бакалавр суднової енергетики. З 1983 р. по 2010 р. проходив службу у Збройних Силах України. У коледжі працює з 2010 року. Викладає дисципліни: «Суднові котельні і турбінні установки», «Технічна механіка», «Теоретичні основи електротехніки», є керівником дипломного проєктування.

Автор сучасних електронних курсів на платформі Moodle для проведення дистанційного навчання здобувачів освіти з дисциплін: «Технічна механіка», «Суднові котельні і турбінні установки», «Теоретичні основи електротехніки», також є автором навчально-методичних розробок. Бере участь в науково-практичних конференціях . Нагороди: Почесна грамота Ректора ХДМА, 2014 р., 2019р.; Подяка Президента Національної академії педагогічних наук України, 2019р.

Сіденко Тетяна Олександрівна

Викладач загальнотехнічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії. У 1974 році закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова за спеціальністю «Машини та апарати текстильної промисловості», отримала кваліфікацію «Інженер-механік»; у 1981році закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. С.Й.Макарова за спеціальністю «Суднові силові установки», отримала кваліфікацію «Інженер-механік». У коледжі працює з 2000 року. Викладає дисципліни: «Технологія матеріалів», «Основи стандартизації», «Технологія металів, конструкційні матеріали», «Технічне нормування», «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», є керівником дипломного проєктування.

Викладач розробила комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, комплекти індивідуальних карток для виконання здобувачами освіти контрольних завдань, методичні вказівки для виконання самостійних робіт. Створила курси на платформі Moodle. Має публікації у наукових журналах. Нагороди: Грамота ректора ХДМА, 2016 р.; Подяка ректора ХДМА, 2018 р.; Почесна грамота ректора ХДМА, 2019 р.

Буханіста Марина Василівна

Заступник начальника Морського фахового коледжу Херсонської державної морської академії з навчально-методичної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач загальнотехнічних дисциплін. У 1983 році закінчила Херсонський індустріальний інститут, здобула кваліфікацію інженер-механік. У період 1983-2003 р.р. – інженер-технолог, інженер-конструктор конструкторсько-технологічного бюро відділу головного механіка Херсонського бавовняного комбінату. У коледжі працює з 2003року.У період з 2007-2018 р.р. – завідувач суднобудівного відділення коледжу. З вересня 2018 року – заступник начальника Морського фахового коледжу Херсонської державної морської академії з навчально-методичної роботи.Викладає дисципліну Технічна механіка. У 2008р. та 2015р.– у складі групи розробників Галузевого стандарту вищої освіти спеціальності Суднобудування.

Автор сучасного електронного курсу з дисципліни Технічна механіка на платформі Moodle для проведення дистанційного навчання здобувачів освіти, автор статей та навчально-методичних розробок.

Нагороди: Почесні грамоти ректора ХДМА, 2009р., 2010р.; Почесна грамота голови Херсонської обласної державної адміністрації, 2009 р.; Почесна грамота міського голови, 2014 р.; Подяка ректора ХДМА – 2017р.; Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019р.

Лопухов Валерій Борисович

Заступник начальника Морського фахового коледжу ХДМА з навчально-виховної роботи, викладач загальнотехнічних дисциплін, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. У 1982 році закінчив Горьківське вище військове училище тилу за спеціальністю «Тилове забезпечення кораблів та частин ВМФ», здобув кваліфікацію «офіцер з вищою військово-спеціальною освітою, інженер-економіст». З 1982 р. по 1997 р. проходив службу в Збройних Силах України. З 2009 року працює у коледжі. У період з 2009-2013 р.р. – командир роти судномеханічного відділення коледжу. У період з 2013-2016 р.р. – завідувач відділення загальноосвітньої підготовки коледжу. З вересня 2016 року – заступник начальника Морського фахового коледжу Херсонської державної морської академії з навчально-виховної роботи. Викладає дисципліну «Основи технічної термодинаміки та теплопередачі».

Автор сучасного електронного курсу з дисципліни «Основи технічної термодинаміки та теплопередачі» на платформі Moodle для проведення дистанційного навчання здобувачів освіти. Нагороди: Почесна грамота ректора ВНЗ ХДМІ, 2009 р.; Подяка Президента Національної академії педагогічних наук України, 2014 р.; Подяки ректора ХДМА, 2017-2018 рр.; Подяка голови Херсонської обласної ради, 2019 р.

Шульга Олег Васильович

Викладач загальнотехнічних дисциплін, спеціаліст другої категорії. У 1983 р. закінчив Херсонський машинобудівний технікум за спеціальністю «Монтаж та експлуатація металообробних верстатів та автоматичних ліній», здобув кваліфікацію «Технік-механік»; у 1990 році закінчив Херсонський індустріальний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування металорізальні верстати та інструменти», здобув кваліфікацію інженер-механік. У коледжі працює з 2010 року. Викладає дисципліни: «Технічна механіка», «Технічна термодинаміка та основи теплопередачі», «Гідромеханіка».

Викладач розробив навчально-методичного забезпечення дисциплін. Постійно працює над оновленням курсу навчальних дисциплін на платформі Moodle. Приділяє увагу патріотичному вихованню молоді.

Нагороди: Грамота ректора ХДМА, 2014 р.; Подяка ректора ХДМА, 2020 р.